2018.03.24 WALNE ŁTSBK

Szanowni Panowie Bracia !
Pozwalam sobie przesłać do wiadomości i realizacji ustaleń , protokół Rady Starszych nr 2 z dnia 22 lutego 2018 r., z podjętymi uchwałami m.in. o Zgromadzeniu Bractwa Sprawozdawczo – Wyborczego w dniu 24 marca br.
Proszę się zapoznać z przesłanymi wcześniej informacjami z działalności strzelnicy i sekcji strzeleckiej przygotowanymi przez br. Jerzego Kąckiego / będzie nieobecny – sanatorium /.
Ponadto jest załączony wykaz braci proponowanych do odznaczenia. Warunki finansowe – jak w latach poprzednich.
Program spotkania :
1.godz. 11,oo -TURNIEJ STRZELECKI O PUCHAR WIOSNY
2.ghodz. 12,oo -ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZE BRACTWA
3.po zgromadzeniu – SPOTKANIE WIELKANOCNE ” jajeczko brackie „/
Liczymy na pełną obecność Panów Braci.-
Z brackimi pozdrowieniami
Ignacy Ścibiorek
Starszy Bractwa
====================================================================================================================
UCHWAŁA Nr 3/2018 z dnia 22.02.2018 r.
RADY STARSZYCH Łódzkiego Towarzystwa Strzeleckiego Bractwo Kurkowe
w sprawie: ustalenia terminu Zgromadzenia Sprawozdawczo – Wyborczego Bractwa wraz z porządkiem obrad.
I. Na podstawie § 20 statutu Rada Starszych podjęła uchwałę o:
a) ustaleniu terminu Zebrania Sprawozdawczo- Wyborczego Bractwa tj. 24 marca 2018 r.
b) porządku obrad Zgromadzeniu Sprawozdawczo- Wyborczego Bractwa:
1. Otwarcie Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zgromadzenia,
3. Przyjęcie porządku obrad,
4. Wybór składów Komisji:
a) Skrutacyjnej,
b) Wyborczej.
5. Złożenie sprawozdań:
– Rady Starszych,
– Administratora strzelnicy,
– Strzelmistrza,
– Podskarbiego,
– Wizytatorów,
– Sądu Brackiego,
6. Rozpatrzenie sprawozdań i podjęcie uchwał o:
– udzieleniu absolutorium Radzie Starszych za 2017 rok,
– zatwierdzeniu wykonania budżetu za 2017 rok,
– przyjęciu uchwały budżetowej i wysokości składek na 2018 r.
przyjęciu programu działalności Bractwa oraz terminarza strzelań na 2018 r.
7. Wybory:
a) Rady Starszych,
b) Sądu Brackiego,
c) Wizytatorów.
8) Dyskusja, wolne wnioski
9) Sprawy różne,
10) Zakończenie obrad.
II.- Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
III.- Uchwała wchodzi życie z dniem podjęcia.
IV.- Odpowiedzialnymi za wykonanie niniejszej uchwały na podstawie § 28 jest Starszy Bractwa wraz z Rada Starszych.
za zgodność
Pisarz Bractwa Starszy Bractwa
Andrzej Kałuża Ignacy Ścibiorek