2018.03.17 WALNE OC ZKBS RP

Szanowni Przyjaciele !
W dniu 17 marca br. w pięknych wnętrzach pałacu w Witaszycach , odbyło się Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Okręgu Centralnego Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP.
Udział w nim wzięło 27 delegatów z 12 bractw wchodzących w struktury naszego okręgu.
W trakcie spotkania m.in.
– Prezes O. C. br. Jan Klauza, złożył bardzo obszerne sprawozdanie z działalności w ostatniej kadencji , który też podziękował wszystkim członkom ustępującego zarządu , oraz braciom z całego okręgu , a w szczególności nowopowstałym bractwom .
– sprawozdanie Skarbnika Okręgu
– sprawozdanie Komisji Rewizyjnej , która złożyła wniosek o udzielenie absolutorium dla Zarządu.
– sprawozdanie Sądu Honorowego
Po wysłuchaniu powyższych informacji i dyskusji , delegaci podjęli uchwałę , o udzieleniu absolutorium ustępującym władzom.
Następnie przystąpiono do wyboru organów nowego Zarządu Okręgu Centralnego.
Wybrano przez aklamację na stanowisko Prezesa Zarządu br. Jana Klauzę , który pełnił tą funkcję przez ostatnie 17 lat.
Do Zarządu zostali wybrani też bracia : Ignacy Ścibiorek , Michał Wieremiejczyk ,Jerzy Kowalski , Ryszard Kopczyński i Dariusz Dolecki , w skład władz okręgu wchodzą też urzędujący Starsi / Prezesi / Hetmani wszystkich bractw Okręgu Centralnego.
W skład Sądu Brackiego weszli bracia : Andrzej Kałuża, Robert Gajewski i Mareka Majek .
W skład Komisji Rewizyjnej wybrano : Katarzynę Gajewską, Andrzeja Cięgorza i Krzysztof Kubiak.
Ukonstytuowanie wymienionych organów odbędzie się w terminie późniejszym .
Po zakończeniu części merytorycznej br. Jan Klauza zaprosił wszystkich przybyłych braci na ” jajeczko brackie” , oraz złożył życzenia świąteczne z okazji zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy. dla delegatów i wszystkich braci oraz sympatyków ruchu brackiego na terenie okręgu.

Z brackimi pozdrowieniami
br. generał Ignacy Ścibiorek
Starszy ŁTSBK